De toekomst van Sigma Coatings FAQ

Ook na het verkrijgen van een of meerdere duurzaamheidslabels, goedkeuringen of certificaten is een verfproduct helaas niet circulair. Wel geeft PPG zoveel mogelijk aandacht aan een duurzame productiemethode en gebruik van grondstoffen met een zo laag mogelijke impact op mens en milieu.

Volgens ISO 14024:20181 is een Type I milieulabel een milieulabel dat is gebaseerd op een onafhankelijke toetsing tegen vooraf vastgestelde milieucriteria - uitgaande van een levenscyclusbenadering. Met gebruik van een verfproduct met het Ecolabel voldoet u aan het ISO 24014 type 1 keurmerk.

PPG is verplicht zich aan nationale en internationale wetgeving te houden. Hier is geen certificaat van verkrijgbaar.
Een materiaalpaspoort zou verschillende typen informatie kunnen bevatten, zoals circulariteit, CO2 footprint, veiligheidsinformatie, productkenmerken. Op EU niveau wordt bepaald wanneer een materiaalpaspoort een vereiste wordt en welke onderwerpen daarin aan bod moeten komen. Momenteel is een materiaalpaspoort in Nederland en Belgie niet verplicht. Echter, meerdere typen genoemde informatie zijn al verkrijgbaar, zie hiervoor de internetsite van Kenmerkenbladen en keurmerken.
PPG verschaft niet zomaar inzicht in grondstoffen van verfproducten. Het is tot heden nog niet mogelijk oude verflagen van bouwdelen te verwijderen, zodat de restanten in een circulairproces kunnen worden ingezet. Momenteel zijn onze verfproducten daarom niet circulair inzetbaar. Meer informatie over de inzet van circulatiteit door PPG vind u op de internetsite van duurzaamheid.

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt.

Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Dit staat tegenover de huidige benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde. Circulariteit is geen doel op zichzelf, maar een strategie voor het bereiken van 2 belangrijke internationale beleidsdoelen:


1. het tegengaan van de uitputting van grondstoffen;
2. het beperken van klimaatverandering.

Breeam is een gebouwcertificering en geen productcertificering. Producten leveren een positieve bijdrage aan de milieuscore van een gebouw. Verfproducten kunnen getest worden op emissiegrenswaarden die in Breeam zijn vastgelegd. Na een succesvolle test wordt een rapport verkregen. Met dit rapport kan een Breeam accessor punten toekennen bij de screening van het gebouw en alle gebruikte materialen. Naar aanleiding van een IAC Gold Eurofins rapport is het mogelijk een attest te ontvangen. Een attest is een certificaat waarin beschreven staat dat een bepaald product voldoet aan de emissie-eisen van het bedoelde label.

Tegenwoordig geldt in Nederland Breeam International 2022. Daarin is paragraaf Gezondheid/Interne luchtkwaliteit/HEA 02 actueel en verrschillende Sigma producten hebben daarvoor een Breeam attest. Kijk voor meer informatie op de internetsite.

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. De norm is daarmee een belangrijk instrument voor de eigen verantwoordelijkheid die organisaties hebben om de effecten op het milieu als gevolg van hun activiteiten, producten en diensten terug te dringen en zo een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

ISO 14001 is dus geen duurzaamheidsbewijs voor een verfproduct. Verder toont het certificaat niet aan welke inspanningen of verbeteringen zijn ingezet of reeds behaald. desondanks is het mogelijk een exemplaar van dit certificaat te ontvangen. Neemt u hiertoe contact op met Technical Support Services, telnr. 0297-541889.

Producten met een duurzaamheidslabel zijn niet op voorhand duurzamer dan producten zonder label. Als verfproducten niet zijn getest houdt dit niet in dat ze niet aan een label kunnen voldoen. Het is een vrije keuze om een verfproduct te onderwerpen aan een test om zo een label te verkrijgen. Een test zou dus kunnen uitwijzen dat een verfproduct wel voldoet aan gestelde eisen, echter zonder test ontbreekt het bewijsmateriaal.

Opmerking:
Alleen voor CE-markering geldt een EU-verplichting. Voor alle andere beschreven labels, goedkeuringen of certificaten geldt die verplichting niet.

Blogs

Sigma’s verpakkingen worden steeds duurzamer!

We gebruiken emmers die gemaakt zijn van Post Consumer Recycled...

Wonderwoods - Sigma

Dit project onderscheidt zich door een groene en duurzame aanpak. Ook Sigma heeft een belangrijk aandeel...

loader